Kurs – 140 godzin


13 maja 2013 r.

Kurs dla nauczycieli zainteresowanych pogłębianiem wiedzy
na temat wspierania rozwoju uzdolnień uczniów – 140 godzin

Minimalny zakres zagadnień, które będą zrealizowane w czasie szkolenia:

 • prawidłowości rozwoju psychospołecznego uczniów/uczennic w różnych okresach rozwojowych,
 • rozpoznawanie uczniów/uczennic zdolnych oraz potrzeb rozwojowych uczniów/uczennic zdolnych,
 • trening twórczego myślenia,
 • samoocena i poczucie własnej wartości uczniów/uczennic zdolnych i pracujących z_nimi nauczycieli/nauczycielek,
 • motywowanie uczniów/uczennic zdolnych,
 • problemy uczniów/uczennic zdolnych i ich rozwiązywanie,
 • współpraca z rodzicami uczniów/uczennic wybitnie zdolnych,
 • tworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów/uczennic zdolnych,
 • metoda projektu w pracy z uczniami/uczennicami zdolnymi,
 • tworzenie i realizacja indywidualnych planów rozwoju kariery edukacyjno-zawodowej uczniów/uczennic zdolnych.

Sugerowana część praktyczna:

 • przygotowanie projektu edukacyjnego skierowanego na rozwój uzdolnień uczniów/uczennic.

Sugerowane formy edukacji:

 • spotkania z osobami, które mają ciekawe doświadczenia w pracy z_uczniami/uczennicami zdolnymi,
 • wyjazdy studyjne umożliwiające uczestnikom/uczestniczkom zajęć poznanie przykładów dobrej praktyki w zakresie pracy z młodzieżą zdolną,
 • warsztaty artystyczne.

Kadra:

 • osoby prowadzące będą posiadały doświadczenie w pracy z młodzieżą zdolną oraz_praktykę pedagogiczną.

Zapraszamy nauczycieli/ki:

 • szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych (dyrektor/ki, nauczycieli/ki) z miejscowości do 25 tys. mieszkańców z terenu województwa wielkopolskiego (z wyjątkiem M.Kalisz, M.Konin, M.Leszno, M.Poznań),
 • realizujących przedsięwzięcia zespołowe,
 • posiadających doświadczenia w pracy metodą projektu,
 • wspierających i motywujących innych do pracy,
 • lubiących wyzwania i otwartych na zmianę,
 • gotowych po ukończeniu kursu do zaangażowania się na terenie swojego powiatu w_prace zespołu i wykorzystania nabytej wiedzy do realizacji projektów lokalnych skierowanych na poprawę jakości pracy szkoły,
 • deklarujących pełną gotowość do udziału w kursie,
 • deklarujących aktywny udział w zajęciach oraz gotowość do uczestnictwa w różnych formach edukacji (warsztaty, wyjazdy studyjne, zajęcia praktyczne ze specjalistami z_różnych dziedzin, opracowanie projektu edukacyjnego skierowanego na rozwój uczniów/uczennic).

Ważne informacje:

 • planowany nabór na kurs – styczeń 2014 r.,
 • dwie edycje kursu (grupy po 15 osób) zaplanowane są na rok 2014,
 • zaplanowana w projekcie liczba osób korzystających z kursu: 30 osób z 31 powiatów objętych projektem (ok. 1 os. w każdym powiecie),
 • zajęcia będą się odbywały w trybie weekendowym (piątek – niedziela).

Comments are closed.