Cele projektu


Projekt, ze względu na szeroki zasięg – obejmie nauczycieli z 31 powiatów, będzie miał znaczący wpływ na system edukacji w województwie wielkopolskim. Celem działań Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w ramach projektu EFS jest zwrócenie uwagi środowisk lokalnych i zaangażowanie ich w proponowane rozwiązania systemowe ukierunkowane na_podniesienie jakości pracy szkoły oraz wsparcie nauczycieli w zakresie poprawy efektów kształcenia, zdobycia wiedzy i umiejętności pracy z uczniem zdolnym, rozwijania kompetencji i uzdolnień uczniów, a także wsparcie nauczycieli we wdrażaniu zmian w kształceniu zawodowym.

Projekt EFS zakłada również wyłonienie, spośród uczestników szkoleń, 31 nauczycieli – liderów, którzy opracują szkolne, gminne lub powiatowe projekty edukacyjne skierowane do_uczniów, rodziców i środowisk lokalnych. Wdrożone na poziomie lokalnym projekty pozwolą na większą aktywność środowisk oświatowych w działania na rzecz rozwoju edukacji oraz na_wsparcie oddolnych inicjatyw edukacyjnych.

Realizacja projektu EFS przełoży się na wzrost motywacji do podejmowania przez nauczycieli bardziej świadomych działań sprzyjających rozwojowi zawodowemu i doskonaleniu własnego warsztatu pracy oraz na wyższą skuteczność nauczania, co znajdzie odzwierciedlenie w_osiągnięciach uczniów oraz w wynikach egzaminów zewnętrznych.

W projekcie przewiduje się kursy 40, 50, 60, 120, 140 godzinne dla łącznie 1 000 nauczycieli i dyrektorów szkół (w tym dla 100 nauczycieli szkół zawodowych). Projekt uwzględnia, w_oparciu o wnioski z nadzoru pedagogicznego, potrzeby i oczekiwania nauczycieli. Tematyka kursów będzie poświęcona m.in. wykorzystaniu wyników oceniania zewnętrznego i_wewnętrznego, edukacyjnej wartości dodanej, raportów z ewaluacji zewnętrznej i_wewnętrznej, kontekstów edukacyjnych (i pozaedukacyjnych) do rozwoju ucznia i określenia efektywności nauczania. Nauczyciele szkół zawodowych będą mogli wzbogacić swój warsztat pracy o techniki nauczania na odległość, co w konsekwencji pozwoli zwiększyć mobilność absolwentów na rynku pracy poprzez łatwość dostępu do zmiany kwalifikacji zawodowych.

Projekt “Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” jest spójny ze Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku i jest uzupełnieniem realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projektu systemowego PO KL Działanie 3.3 – Poprawa jakości kształcenia.

.

.

.

Comments are closed.