Kompetencje coachingowe w pracy dyrektora szkoły

Dopełnieniem długich form warsztatowych, będzie kurs coachingu zaprojektowany specjalnie pod potrzeby dyrektorów i menedżerów placówek oświatowych.  Z zestawu kompetencji coachingowych zostaną wyodrębnione te, które służą uruchamianiu procesów zmiany w szkole (lider zmiany) oraz wdrażaniu tzw. coachingowego stylu zarządzania (wspierający i motywujący przełożony/przywódca).

Cele kursu:
- wsparcie rozwoju osobistego, poprzez udział w treningu zadaniowym,
- zdobycie najnowszej wiedzy w zakresie procesów zarządzania zmianą oraz wdrażania projektów rozwojowych, poprzez pracę warsztatową z trenerami – praktykami,
- rozwinięcie kompetencji liderskich – umiejętności motywowania, budowania zespołów opartych o różnorodność kompetencji, poprzez trening zadaniowy, doświadczenie udziału w_sesjach wymiany dobrych praktyk,
- doskonalenie własnego warsztatu pracy i umiejętności poszukiwania coraz to lepszych jakościowo rozwiązań, poprzez trening zadaniowy osadzony w realiach własnej szkoły / placówki oświatowej

Przebieg kursu:
1. Trening interpersonalny(40 godz)
Celem treningu jest poszerzanie świadomości osobistego funkcjonowania
w kontekście indywidualnym i społecznym i usprawnienie tego funkcjonowania, mierzonego osiąganiem osobistych celów i synergią z celami innych osób.

Cele szczegółowe
1. Zintegrowanie uczestników i stworzenie atmosfery sprzyjającej efektywnemu uczeniu się, w_tym wzajemnemu uczeniu się i współpracy w grupie
2. Nabycie umiejętności identyfikacji własnego potencjału /własnych zasobów/ w zakresie umiejętności psychospołecznych
3. Poszerzenie świadomości uczestników w zakresie emocji, kontroli zachowań pod wpływem emocji, tolerancji frustracji, empatii, niezbędnych do kompetentnego wspierania ucznia zdolnego we współczesnym świecie
4. Budowanie aktywnych postaw prospołecznych oraz umiejętności brania i dawania wsparcia w środowisku szkoły.

Zakładane efekty
Efektem treningu będzie zwiększenie gotowości do budowania otwartej relacji z_przedstawicielami środowiska szkolnego.

2. Cykl jednodniowych spotkań (4 x ok.8 godz. = 30 godz.)
W oparciu o koncepcje treningu zadaniowego oraz sesje wymiany dobrych praktyk zostanie przeprowadzony cykl warsztatów, podczas których każdy z uczestników opracuje plan rozwoju dla własnej placówki. Uczestnicy będą pracować samodzielnie oraz w małych grupach nad własnymi planami (coaching wzajemny + coaching grupowy), w ten sposób warsztaty staną się szkołą współpracy zespołowej i brania oraz dawania wsparcia innym. Zjazdy będą osadzone w procesie zarządzania projektowego – planowanie, wdrożenie, monitorowanie, tak by modelować projektowe podejście uczestników do zmian we własnych placówkach. W_efekcie pracy uczestników powstanie 16 projektów wdrożenia zmiany w szkole zbudowanych w oparciu o zbadane zasoby i potrzeby środowisk.

Zakładane korzyści środowisk szkolnych, z których wywodzą się uczestnicy:
- Budowanie świadomego środowiska wsparcia i współpracy
- Dodatkowe narzędzie ułatwiające aplikacje nowej wiedzy lub rozwiązań prawnych,  do_praktyki
- Ułatwienie wprowadzania programów naprawczych w kontekście niskich wyników nauczania
- Przyspieszenie reakcji na zmiany w otoczeniu szkoły
- Wzmocnienie integracji Rady Pedagogicznej wokół celów rozwojowych szkoły
- Zaszczepienie idei wspólnego planowania strategii placówki na rynku edukacyjnym w_całym środowisku szkolnym
- Lepsze dopasowanie oferty szkoły do potrzeb i aspiracji środowiska.

Comments are closed.