Efekty kształcenia


13 maja 2013 r.

Kurs poświęcony wzrostowi efektów kształcenia – 40 godzin

Kurs dla nauczycieli poświęcony wykorzystaniu wyników oceniania zewnętrznego, wewnętrznego, edukacyjnej wartości dodanej, raportów ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Temat wynika z wniosków z raportów ewaluacji, wskazujących niski poziom wiedzy i_umiejętności nauczycieli/ek na temat analizy i interpretacji wyników nauczania oraz_wykorzystania ich do poprawy jakości pracy szkoły.

Minimalny zakres zagadnień, które będą zrealizowane w czasie szkolenia:

 • analiza i efektywne wykorzystanie wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych do podnoszenia jakości pracy szkoły,
 • wykorzystanie innych wskaźników edukacyjnych określających jakość pracy szkoły w_kontekście wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych,
 • czynniki wewnątrzszkolne wpływające na wyniki sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych,
 • wskaźniki pozaedukacyjne mające wpływ na wyniki sprawdzianów i egzaminów wewnętrznych.

Sugerowana część praktyczna:

 • opracowanie ćwiczeń praktycznych wykorzystujących lokalne dokumenty i_opracowania (raporty, zestawienia wyników, sprawozdania z realizacji zadań oświatowych, strategie i polityki),
 • wykonanie diagnozy stanu edukacji w danej społeczności lokalnej (lub na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego),
 • analiza i interpretacja wskaźników wykorzystanych w diagnozie,
 • przykłady wykorzystania wniosków z diagnozy do poprawy stanu edukacji,
 • wzmacniania mocnych stron lub zmiany polityki edukacyjnej w regionie (lub w danej społeczności lokalnej lub na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego).

Celem ćwiczeń i opracowanych materiałów jest wyjście poza granice szkoły, zmiana mentalności nauczycieli w myśleniu o oświacie tylko w granicach własnej placówki, udział – świadomy i skuteczny – w kreowaniu polityki oświatowej na terenie danej JST, korzystanie z_lokalnych zasobów.

Sugerowane zadanie praktyczne:

 • opracowanie diagnozy stanu edukacji na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego.

Kadra:

 • osoby prowadzące będą ekspertami merytorycznymi z praktyką pedagogiczną.

Zapraszamy nauczycieli/ki:

 • szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących (dyrektor/ki, nauczycieli/ki) z miejscowości do 25 tys. mieszkańców z terenu województwa wielkopolskiego (z wyjątkiem M.Kalisz, M.Konin, M.Leszno, M.Poznań) – podczas naboru przewidziane są preferencje dla_nauczycieli ze szkół o niskich wynikach egzaminów zewnętrznych lub niskich efektach pracy szkoły uzyskanych podczas ewaluacji zewnętrznej,
 • zainteresowanych wykorzystaniem wyników nauczania, ewaluacji do podniesienia jakości pracy szkół,
 • zainteresowanych realizacją działań zespołowych służących poprawie jakości pracy szkoły,
 • zainteresowanych pracą metodą projektu,
 • lubiących wyzwania i otwartych na zmianę,
 • gotowych po ukończeniu kursu do zaangażowania się na terenie swojego powiatu w_prace zespołu i wykorzystania nabytej wiedzy do realizacji projektów lokalnych skierowanych na poprawę jakości pracy szkoły,
 • deklarujących pełną gotowość do udziału w zajęciach o w określonych terminach,
 • deklarujących aktywny udział w zajęciach oraz gotowość do uczestnictwa w różnych formach edukacji.

Ważne informacje:

 • planowany nabór na I edycję kursu – czerwiec 2013 r.,
 • planowany termin realizacji I edycji kursu: IX – XI 2013 r.,
 • planowana liczba uczestników/uczestniczek I edycji kursu: 160 osób,
 • kolejne edycje kursu zaplanowane są na lata 2014-2015,
 • łącznie zorganizowanych zostanie 21 grup szkoleniowych – po 20 osób każda,
 • zaplanowana w projekcie liczba osób korzystających z kursu: 420 z 31 powiatów objętych projektem,
 • zajęcia będą się odbywały w trybie weekendowym (piątek – niedziela).
  .

.

.

Comments are closed.